KORZYSTANIE Z DANYCH SZLAKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DANYCH UMIESZCZONYCH W SERWISIE

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z danych Bazy Szlaków Turystycznych Pomorza. Każdy, kto chce korzystać z zasobów serwisu, jest obowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. Nazwa serwisu oraz adres strony, nie może być wykorzystany w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą nie nawiązującą do usługi oferowanej w Serwisie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami Regulaminu, musi opuścić strony Serwisu.

WŁASNOŚĆ PRAWNA I ZASADY KOSZYSTANIA Z DANYCH SERWISU.

 1. Właścicielem opracowań jest Wiking-Szczecin; Wiking Turystyka sp. z o.o., Centrum Edukacji i Turystyki "WIKING" w Szczecinie oraz autorzy artykułów, zdjęć, schematów, map i opisów.  Wszelkie kopiowanie, przepisywanie, przetwarzanie maszynowe, elektroniczne i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach wszystkich tekstów, zdjęć i grafik umieszczonych w całym serwisie bez wiedzy i zgody ich autorów zabronione, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.
 2. Wiking-Szczecin zgadza się na  nieodpłatne korzystanie z zasobów serwisu osobom indywidualnym, tylko i wyłącznie do użytku własnego podczas uprawiania indywidualnej turystyki kwalifikowanej. Mile widziane informacje o korzystaniu z zasobów serwisu - forma pisemna, e-mail, forum.
 3. Wiking-Szczecin zgadza się również na nieodpłatne wykorzystanie zasobów serwisu nauczycielom, instruktorom harcerskim i PTTK oraz kadrze pedagogicznej do prowadzenia niekomercyjnych wycieczek z dziećmi i młodzieżą, jeśli celem jest promocja turystyki i krajoznawstwa - prosimy o pisemną informację o skorzystaniu z materiałów. (zgoda nie dotyczy obozów, kolonii , imprez turystycznych itp., jeśli organizowane są przez osoby prawne, fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą).
 4. Zasady korzystania z zasobów serwisu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek Lasów Państwowych, instytucji i organizacji turystyczno-krajoznawczych. Wiking-Szczecin umożliwia nieodpłatne korzystanie w zakresie umieszczania podstawowych informacji o szlakach, oraz grafiki na stronach internetowych wymienionych podmiotów. Informacja taka może maksymalnie zawierać: nazwę szlaku, kolor, przebieg, nawierzchnię, długość, gminy, nadleśnictwa, datę opracowania (pomiaru), pomniejszony schemat szlaku o mniejszej jakości oraz streszczenie szlaku (do 10 zdań). Schemat powinien być połączony aktywnym odnośnikiem do schematu w naszym serwisie. Pod wyżej podanymi danymi powinien znajdować się aktywny link do konkretnego zasobu serwisu, umożliwiający zapoznanie się z pełnym artykułem o szlaku. Wymagana jedynie pisemna zgoda Wikinga-Szczecin na umieszczenie materiałów.
  W przypadku gdy odnawiamy, projektujemy lub monitorujemy szlak na zlecenie jednostek samorządu, instytucji lub innych podmiotów, materiał przekazywany jest na zasadzie współdzielenia wszelkich praw autorskich i majątkowych, o ile inaczej nie stanowi umowa. Takich działań nie dotyczy akapit pierwszy punktu 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Informacje Turystyczne mogą wykorzystywać zasoby serwisu na zasadach określonych w punkcie 4 akapit 1 niniejszego Regulaminu. Na wniosek IT, Wiking-Szczecin może wydać pisemną zgodę na wydruk tekstów  i grafik z zasobów serwisu (na zasadach określonych w zgodzie), celem informowania turystów indywidualnych o zasobach turystycznych regionu działania IT.
 6. Wiking-Szczecin udostępnia zasoby serwisu wszelkim Wydawnictwom, celem wydania map, folderów, przewodników itp., na zasadzie odrębnej umowy licencyjnej w zakresie okresu wykorzystania zasobów jak i ilości egzemplarzy danego wydawnictwa. Wszelkie działania komercyjne, wykorzystujące zasoby serwisu muszą być każdorazowo zgłaszane do Wikinga-Szczecin i wymagana jest oddzielna umowa.
 7. Użytkownicy publikujący swoje materiały w naszym serwisie wyrażają zgodę na współdzielenie praw autorskich i majątkowych w przypadku wykorzystania do wydawnictw komercyjnych oraz wyrażają zgodę na realizację punktów 1-7 niniejszego regulaminu.
 8. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji lub wypowiedzi na koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Wikingowi Szczecin niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych danych.

UŻYTKOWNICY

 1. Odwiedzającym serwis jest każda osoba korzystająca  z  zasobów www.szlaki-zachodniopomorskie.pl, nie posiadająca konta w serwisie. Korzystanie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja w serwsie jest całkowicie dobrowolna, ogranicza jednak możliwości korzystania z zasobów strony.
 2. Użytkownik jest to osoba prywatna, fizyczna i prawna, która dobrowolnie została zarejestrowana w niniejszym serwisie.

PUBLIKACJE

 1. Wszelkie materiały publikowane przez Wiking-Szczecin oraz partnerów serwisu, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania pozwolenia, zgodnie z działem "Własność prawna i zasady korzystania z zasobów serwisu".
 2. Użytkownicy publikujący swoje artykuły, zdjęcia, dokumenty itp., oświadczają, że posiadają pełne prawa do użytych materiałów oraz grafik lub zgodę ich autorów.W przypadku opracowań na bazie przewodników, map, stron internetowych, Użytkownik musi podać źródło i bibliografię na zakończeniu swojego artykułu. Publikując arykuł, Użytkownik oświadcza, że nie popełnił plagiatu oraz nie złamał praw autorskich i pokrewnych. Wszelka odpowiedzialność za działania niezgodne z prawem przechodzą na autora artykułu. Wiking-Szczecin, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione i spowodowane poprzez wykorzystanie zasobów serwisu - Użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność i powinien podpierać się innymi źródłowymi opracowaniami.
 3. Użytkownicy dodający materiały do serwisu, oświadczają, że są one zgodne z ich faktycznym stanem wiedzy na dany temat. Kategorycznie niedozwolone jest celowe wprowadzanie nieprawdziwych informacji. W przypadku niepewności odnośnie danej informacji użytkownik powinien wyraźnie to zaznaczyć podczas dodawania materiału.
 4. Użytkownicy publikujący materiały zawierające wizerunki osób trzecich muszą posiadać ich zgodę.
 5. Użytkownicy dodający dodający, przy pomocy narzędzi serwisu, materiały i grafiki, wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie nimi przez Wikinga-Szczecin. Informacje te nie są usuwane wraz z kontem użytkownika.
 6. Wiking-Szczecin i moderatorzy serwisu mają prawo usuwać materiały niezgodne z regulaminem, bez uprzedniego ostrzeżenia ich właściciela.
 7. Wiking-Szczecin zobowiązuje się do podjęcia starań o przestrzeganie zasad regulaminu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści i opinie publikowane przez Użytkowników serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za stan, oznakowanie i bezpieczeństwo szlaku odpowiadają administratorzy danego szlaku. Za treść opisów odpowiadają ich autorzy. Wiking-Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za stan oznakowania i stan techniczny szlaków umieszczonych w naszym serwisie, o ile sam nie jest administratorem szlaku.
 2. Wiking-Szczecin zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Wiking-Szczecin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatnych części serwisu poprzez przelewy, SMS lub konta premium.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Wikinga-Szczecin.
 5. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie oraz w sprawach spornych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl