99,6% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam1404Nie polecam6

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Regulamin sklepu
REGULAMIN SPRZEDAŻY
INTERNETOWEGO SKLEPU DZIAŁAŃ AKTYWNYCH
"WIKING" W SZCZECINIE

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej i zapisanie go w pamięci komputera ze stron internetowych:

 • www.skladnicaturystyczna.pl
 • www.składnicaturystyczna.pl
 • www.wiking.istore.pl

Sklep internetowy, prowadzony jest przez firmę Centrum Edukacji i Turystyki Wiking, Robert Filipski. zarejestrowany przez Urząd Miasta Szczecin w dniu 8 lipca 2009 roku pod numerem ewidencyjnym P/053396/09

Siedziba/adres korespondencyjny:
WIKING ROBERT FILIPSKI, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin
NIP: PL8521381109, Regon: 320690089

Dane kontaktowe:
 • Ogólny adres poczty elektronicznej: sklep@skladnicaturystyczna.pl
 • numer telefonu: 726 469 647 w godzinach 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
 
SPIS TREŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. REJESTRACJA W SKLEPIE
4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
5. FORMY ZAPŁATY I NADPŁATA
6. DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIENIA
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8. WARUNKI GWARANCJI
9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU
10.WYMIANA TOWARU
11. DANE OSOBOWE
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 
2. DEFINICJE.
 1. Sprzedawca – Centrum Edukacji i Turystyki Wiking, Robert Filipski z siedzibą w Szczecinie, 70-303 ul. Boh. Getta W-go 18/9, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8521381109, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usłu;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystający ze Sklepów, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem internetu;
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepów internetowych Wikinga Szczecin.
 6. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.wiking.istore.pl (Platforma Istore), www.allegro.skladnicaturystyczna.pl (patforma Allegro - login: mkswiking, turystyczne) oraz www.chh.pl/mkswiking;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;
 9. Umowa sprzedaży – mowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy;
 10. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług
 11. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wraz z zobowiązaniem do zapłaty, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 14. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego tajgun.pl, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 15. PayU – PayU S.A - Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.;
 16. Płatności Shopper – płatności udostępniane przez Shopper.pl. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.;
 17. Istore - internetowa platforma sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzona przez Dreamcommerce S.A. ul. Bociana 22, 31-231 Kraków ;
 
3. REJESTRACJA W SKLEPIE
 1. Klient mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) przypisanych do konta w Allegro.
 2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Użytkownika posiadającego konto w Allegro (będącym użytkownikiem Allegro) i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta w Allegro, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  2. akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 
4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych oraz poprzez pocztę elektroniczną.
 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Dodatkowo klient potwierdza złożenie zamówienia drogą elektroniczną poprzez e-mail lub potwierdzenie linku potwierdzającego. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty e-mail klienta.
 4. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Klient otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji. Ewentualne zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres sklepu i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia i dane Nabywcy.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu lub w magazynach dostawców Sklepu. Jeśli niektóre z towarów objętych zamówieniem są niedostępne, wówczas Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale - Formy płatności i nadpłaty.
 7. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, Płatności Shoper, przelewem na konto sklepu. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze. Czas realizacji zamówienia to 1-14 dni roboczych, od złożenia zamówienia.
 9. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
 10. W przypadku gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.
 11. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 12. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 13. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres sklepu, do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.
 14. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 
5. FORMY ZAPŁATY I NADPŁATA
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 • płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta. Każde zamówienie za pobraniem może być weryfikowane przez obsługę sklepu (prawidłowy telefon, e-mail),
 • udostępniamy możliwość płatności on-line oraz tradycyjny przelew w banku lub na poczcie. Wstępna rezerwacja trzymana jest przez 1 dzień. Szybkie płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. Od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, rezerwacja jest przekazywane do realizacji. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  Szybkie przelewy:

  Płatności ShoperW przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • płatność przy odbiorze gotówką podczas osobistego odbioru zamówienia w Sklepie. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
 1. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze jednego zamówienia płatnego przy odbiorze, dostarczonego przez pocztę lub firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa.
 3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towar, zwracane są przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 4. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 

6. DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIENIA

 1. Produkty zamówione w SKLEPIE, dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich.
 2. Zamówienia realizowane są w okresie od 1 do 14 dni roboczych, od czasu wybrania opcji za pobraniem lub wpłynięcie zapłaty za zamówienie na konto sklepu.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu.
 4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu nadania, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu o tym fakcie..
 5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP zależny jest od cennika firm kurierskich i Poczty Polskiej oraz kosztów spedycji.
 6. Sklep realizuje zamówienia tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych, lub niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta), co znacznie przyśpieszy proces reklamacyjny.
 3. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, reklamacje składane są do przewoźnika
 4. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a przy braku towaru podlegającego wymianie Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar wraz z koniecznymi kosztami związanymi z jego odesłaniem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Spółkę.
 10. Szczegółowe informacje odnośnie złożenia reklamacji oraz formularz reklamacji zawarte są w załączniku opisowym nr 1 do niniejszego regulaminu, lub >>TUTAJ<<.
8. WARUNKI GWARANCJI
 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, importera lub sprzedawcę, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 6 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu należy skontaktować się ze sklepem celem podania dokładnego adresu serwisu.
 3. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 5. Gwarancji nie podlegają wady towaru spowodowane przez przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także takie, które zostały spowodowane przez niewłaściwe, niedbałe użytkowanie.
 6. Reklamowany towar powinien być czysty. W przeciwnym wypadku mamy prawo odmówić przyjęcia reklamacji. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dowód zakupu oraz wszelkie informacje na druku reklamacyjnym. Koszty związane z odesłaniem do nas reklamowanego towaru pokrywane są przez klienta.
 7. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia
 8. W przypadku produktu, na który producent, importer lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu.
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU (nie dotyczy przedsiębiorców, przy wystawionej Fakturze VAT).

 1. Klient będący Konsumentem lub będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zakup towaru nie miał charakteru zawodowego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego >>tutaj<< lub na dole niniejszego paragrafu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Odstąpienie przy zakupie na firmę - jeśli zakup towaru miał charakter zawodowy. Kupujący ma 3 dni na odstąpienie od umowy. Zwracany towar nie może być używany, rozpakowany, musi posiadać oryginalne i nieuszkodzone opakowanie. W innym przypadku nie przyjmiemy zwrotu i Kupujący ponosi koszt jego odesłania. Po przyjęciu zwrotu wysyłamy fakturę VAT korektę. Po odesłaniu podpisanej korekty, zwracamy pieniądze tylko i wyłącznie za zakupiony towar na wskazane konto.
 3. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Zwracany produkt wysyłamy przesyłkami rejestrowanymi (list polecony ekonomiczny/paczka pocztowa ekonomiczna). Zwrotu towaru dokonujemy na adres Wiking Robert Filipski ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin. Zastrzegamy sobie prawo, do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz zwrot poniesionych wpłat, z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, zwracany jest koszt najtańszej formy dostawy.
 5. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni tą samą formą płatności, lub podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W przypadku braku polubownego rozwiązania sprawy, będziemy wkraczali na drogę sądową.
 7. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 8. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
 • gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu,
 • po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
 • w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
 • w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • w przypadku dostarczania prasy,
 • w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.

Kupujący będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego  sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym  Polubownym Sądem Konsumenckim przy  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i  procedur rozstrzygania sporów, znajdują  się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Zgodnie z nową dyrektywą unijną w sprawie internetowego  systemu rozstrzygania sporów konsumenckich,, istnieje możliwość rozstrzygania sporów na Europejskiej Platformie ODR (Online Dispute Resolution), pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ponadto,  może  uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między   Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów   (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).   Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym  numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie   Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

 
10. WYMIANA TOWARU
 1. W przypadku złego dobrania rozmiaru, koloru lub chęcią wymiany z innej przyczyny nieużywany towar oczywiście można wymienić w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.
 2. W przypadku gdy nie mamy żądanego rozmiaru lub towaru możliwy jest zwrot towaru na warunkach podanych - 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU.
 3. Aby dokonać wymiany towaru należy skontaktować się ze sklepem oraz wysłać towar wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz z drukiem wymiany towaru.

 

11. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę w formie newslettera.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU. płatności Shopper, paypall, w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług.
 8. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 9. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży hurtowej towaru przeznaczonego do dalszej odsprzedaży, reklamacje są uznawane do 14 dni od daty zakupu. Zwrotu towaru nie przyjmujemy po upływie tego terminu. Przy odbiorze osobistym towar należy sprawdzić na miejscu. Art. 558. § 1.§ 2. kodeksu cywilnego.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi z dniem 25 grudnia 2014 roku.
 11. Do niniejszego regulaminu obowiązują szczegółowe załączniki.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl